عنوان دسته بندی: هوش مصنوعی

داود فکور

وبینار انواع جستجو - هوشمند و غیر هوشمند

وبینار انواع جستجو - هوشمند و غیر هوشمند

داود فکور

1399/3/30 - 18 الی 21

رایگان

داود فکور

وبینار هوش مصنوعی و الگوریتم های جستجو

وبینار هوش مصنوعی و الگوریتم های جستجو

داود فکور

پایان یافته

رایگان